1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ | Touni E | Τερζής Β | Τούνη Ε | Παυλάτος Μ | Terzis V | Ευαγγελοπούλου, Α. | Pavlatos M | Evagelopoulou A
  5. 1956
  6. 239-244
    • Searches are made for estrogenic actions of organic substances in the sediments and waters in therapeutic springs. The results of the study from various springs are mentioned. The bio-chemical method and the biological experiment are presented.
    • Αναζητώνται τυχόν οιστρογόνες δράσεις οργανικών ουσιών επί της Ιλύος και των υδάτων ιαματικών πηγών. Αναφέρονται τα αποτελέσματα από την έρευνα διαφόρων πηγών. Παρουσιάζεται η βιοχημική μέθοδος και το βιολογικό πείραμα.