ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ESRTOGENIC ACTION OF ORGANIC COMPINATIONS OF THE SEDIMENTS IN THERAPEUTIC SPRINGS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ | Τούνη Ε | Παυλάτος Μ | Terzis V | Ευαγγελοπούλου, Α. | Pavlatos M | Evagelopoulou A | Touni E | Τερζής Β
  5. 1956
  6. 239-244
    • Searches are made for estrogenic actions of organic substances in the sediments and waters in therapeutic springs. The results of the study from various springs are mentioned. The bio-chemical method and the biological experiment are presented.
    • Αναζητώνται τυχόν οιστρογόνες δράσεις οργανικών ουσιών επί της Ιλύος και των υδάτων ιαματικών πηγών. Αναφέρονται τα αποτελέσματα από την έρευνα διαφόρων πηγών. Παρουσιάζεται η βιοχημική μέθοδος και το βιολογικό πείραμα.