ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος; | Δοντάς Σ Γ | Σωτηρίου Γεώργιος | Dontas Spyr
  5. 1956
  6. 225-230
    • The book of Mr.Serequeberham Guebregzie, ambassador of Ethiopia, is presented : Plato - Criton, which refers to the state of Plato and to the idea of social disipline. Also, M.Filippo di Pietro's book "The mosaic of Cappela Palatina of Palermo of Sicilly" is presented in which the artistic value is being studied in relation with the mosaics of other Byzantine temples in Sicilly in the 12th century and the attempts to determine their position in the Byzantine art. Finally, the work of Mr.Nik.Louros is presented : a) Obstetrics and b) Gynacology.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του πρεσβευτού της Αιθιοπίας Serequeberham Guebregzie : " Πλάτωνος Κρίτων", το οποίο αναφέρεται στην πολιτεία του Πλάτωνα και στην ιδέα της κοινωνικής πειθαρχίας. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του Filippo di Pietro "Τα μωσαϊκά της Cappela Palatina του Παελέρμο της Σικελίας", στο οποίο μελετάται η καλλιτεχνική αξία σε σχέση με τα μωσαϊκά άλλων βυζαντινών ναών της Σικελίας του 12ου αι. και επιχειρεί να καθορίσει την θέση τους στην βυζαντινή τέχνη. Τέλος, το έργο του Νικ.Λούρου α) Μαιευτική και β) Γυναικολογία.