ΔΙΑΙΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ

PERPETUATION OF THE BROWN RUST OF BARLEY IN ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kritopoulos P | Κριτόπουλος Π
  5. 1956
  6. 163-167
    • Description of an experiment where plants of barley are rusted by the fungus Ornithogalum Umbellatum. In the following, the results and the transportation conditions of this affection in the nearby plants, are described.
    • Περιγραφή πειράματος μόλυνσης φυτών κριθαριού με μύκητα Ornithogalum umbellatum. Στην συνέχεια περιγράφονται οι επιπτώσεις της μόλυνσης αυτής, καθώς και οι συνθήκες μεταφοράς της μόλυνσης αυτής στα γειτονικά φυτά.