ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Σωτηρίου Γεώργιος | Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1956
  6. 124-131
    • The book "Childrens psychology after educationed applications" is presented in which the progress of mental ability in all childrens ages is examined. Also the book "John Sikoutri, studies and relative to ancient Greek and Latin philology. Finally, the work of professor Mr.Biagio Pace : "I Mosaiki di Piazza Armerina" which refers to excavations in a destructed palace or mansion, 4 klm from the city Piazza Armenina.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Η Ψυχολογία του παιδός μετά παιδαγωγικών εφαρμογών", στο οποίο ερευνάται η εξέλιξη των ψυχικών δεξιοτήτων σε όλες τις παιδικές ηλικίες. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο "Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και άρθρα", το οποίο περιέχει άρθρα σχετικά με την αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία. Τέλος, το έργο του καθηγητή κ.Biagio Pace, "I mosaici di Piazza Armenina", το οποίο αναφέρεται σε ανασκαφές σε ερειπωμένο ανάκτορο ή έπαυλη, 4 χλμ. απ'την πόλη Piazza Armenina.