ΤΟ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

THE ULTRAVIOLET SPECTRUM OF THE GREEK OLIVE OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Νίννη Μαρία Λ | Ninni-Birbili Maria
  5. 1956
  6. 97-108
    • The experimental part of the study of ultraviolet spectrum of greek olive oils is presented, the instruments and the materials that are used, an analysis of the components is being made and finally, the conclusions are given.
    • Παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της μελέτης του υπεριώδους φάσματος των ελληνικών ελαιολάδων, τα όργανα και οι ύλες που χρησιμοποιούνται, γίνεται συστατική ανάλυση και τέλος δίνονται τα συμπεράσματα.