Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΠΟΧΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ

THE DISTRIBUTION OF RAINFALLS DURING VARIOUS SEASONS IN THE GREEK PENINSULA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1956
  6. 50-62
    • The distribution of rainfalls in the Greek peninsula during the 4 seasons of the year by means of percentage of seasonal rain heights to yearly rain heights.
    • Ερευνάται η κατανομή των βροχοπτώσεων στην Ελληνική Χερσόνησο κατά τις 4 εποχές του έτους, μέσω των ποσοστών των εποχιακών ύψων βροχής ως προς το ετήσιο ύψος βροχής.