ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1956
  6. 3-7
    • A detailed account of the past-President of the year 1955 and outline policy of the new President of the year 1956.
    • Απολογισμός του απερχόμενου Προέδρου του έτους 1955 και προγραμματικές δηλώσεις του νέου Προέδρου για το έτος 1956.