Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

PALEOCHRISTIANIC BASILICA OF GLYFADA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1930
  6. 258-265
    • Photos, analysis of the architectonic rythm and representation of the paleochristianic basilica, the reamnents of which are located in the area of Glyfada.
    • Φωτογράφηση, αρχιτεκτονική ανάλυση και αναπαράσταση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στην περιοχή της Γλυφάδας.