ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ JEANS ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ON A PROPOSITION OF JEANS WHICH CONCERNS THE EVOLUTION OF THE UNIVERSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1930
  6. 21-22
    • Comments on the announcement of Jeans where the Universe sustains a continuous, undirectional and non-reversible transformation of his entropy.
    • Σύντομος σχολιασμός της ανακοινώσεως του Jeans σύμφωνα με την οποία το Σύμπαν υφίστατε συνεχή, μονοδιάστατη και μη αναστρέψιμη μετατροπή της εντροπίας του.