Η ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ FOREIGN OFFICE ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

THE MICROPHOTOGRAPHY OF DOCUMENTS FROM THE FILES OF THE FOREIGN OFFICE THEY CONCERN IN THE MODERN GREEK HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης Ελευθέριος
  5. 1963
  6. 714-730
    • A detailed report related to the discovery and microphotography of documetns from the files of the Foreign Office that concern the Modern Greek History.
    • Λεπτομερής αναφορά σχετικά με τον εντοπισμό και την μικροφωτογράφηση εγγράφων των αρχείων του Foreign office τα οποία αφορούν την σύγχρονη Ελληνική ιστορία.