Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

THE MEDICINE AND THE ANTHROPOLOGICAL SCIENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καββαδίας, Αλέξανδρος (1884-1971)
  5. 1963
  6. 613-624
    • The present speech aims at studying one consideration of the General Medicine Principles; the relation of Medicine with the Anthropological Sciences.
    • Η παρούσα ομιλία έχει ως σκοπό την μελέτη μιας απόψεως των Γενικών Ιατρικών Αρχών, της σχέσης της Ιατρικής με τις Ανθρωπολογικές επιστήμες.