ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

MICROCOSM AND MAKROCOSM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1963
  6. 603-611
    • Speech given by the new Academician Mr.Alexopoulos, which took place during the ceremony of his reception. The subject of the present speech is the fundamental differences that exist between the world of the tiny subjects that surround us (macrocosm) and the world of the odd atoms and molecules (microcosm).
    • Ομιλία του νέου Ακαδημαϊκού κ.Αλεξόπουλου, η οποία έλαβε χώρα κατά την τελετή υποδοχής του. Το θέμα της παρούσας ομιλίας είναι οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του κόσμου των μακροσκοπικών αντικειμένων που μας περιβάλλουν (μακρόκοσμος) και του κόσμου των μεμονομένων ατόμων και μορίων (μικρόκοσμος).