ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

MOUNT ATHOS AND ITS MULTIPLE IMPORTANCE ESPECIALLY FOR THE HELLINISM AND THE ORTHODOXY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1963
  6. 573-596
    • The Academician Mr.Bratsiotis with the present speech underlines the special significance that Mount Athos has. The speech is divided in two parts; in the first one a historical review of Mount Athos is made, while in the second part Mount Athos is presented as a religious and cultural centre of the Orthodoxy.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Μπρατσιώτης με την παρούσα ομιλία του υπογραμμίζει την ιδιάζουσα σημασία του αγιωνύμου Όρους. Η ομιλία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ιστορική επισκόπηση του Αγίου Όρους ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Άγιο Όρος ως θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας.