ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. Ι.ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

CONTRIBUTION TO THE LEARNING OF THE MARBLES AND THEIR QUARRIES USED IN ANCIENT GREECE. I. THE ANCIENT MARBLE-QUARRIES OF THESSALY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαγεωργάκης Ιωάννης
  5. 1963
  6. 564-572
    • The present study aims at introducing the first results of research relevant with the ancient marble- quarries. During the study were collected various samples with the equivalent minute concotions made of marble of the marble-quarries of Greece.
    • Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τα αρχαία λατομεία μαρμάρου. Κατά την μελέτη συνελλέγησαν δείγματα μαζί με τα αντίστοιχα μικροσκοπικά παρασκευάσματα των μαρμάρων των λατομείων της Ελλάδος.