1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία
  5. 1963
  6. 334-340
    • The geological and petrographical structure of Samothrace island is presented as well results of researches, which certify four in total fossiliferous neogenic occurences. Finally, the geological map of the island is cited.
    • Παρουσιάζεται η γεωλογική και πετρογραφική κατασκευή της Σαμοθράκης καθώς και πορίσματα ερευνών τα οποία πιστοποιούν τέσσερις συνολικά απολιθωματοφόρους νεογενείς εμφανίσεις. Τέλος παρουσιάζεται ο γεωολογικός χάρτης του νησιού.