ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ON THE INFLUENCE OF THE MORPHOGENIC MOVEMENTS IN THE AREA OF THE EAST GREECE ZONE. CONTRIBUTION IN THE RESEARCH OF THE TECTONIC COMPOSITION OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1963
  6. 318-330
    • On the basis of researches is examined the issue of the influence of the kimmerian and Austrian Orogeny in Eastern Greece and in particular in the area of Nafplio, Salamine and Euboea.
    • Βάσει ερευνών εξετάζεται το ζήτημα της επίδρασης της κιμμερικής και αυστριακής ορογένεσης στην Ανατολική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ναυπλίου, Σαλαμίνος και Ευβοίας.