Ο ΦΛΥΣΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ON CRETAN FLYSCH AND ITS IGNEOUS ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Boekschoten G.I
  5. 1963
  6. 308-312
    • According to the study is supported that the flysch of Crete was deposited in part in geosynclines, inside which circulate sea currents which contain suspended solid bodies. The oligocenic and miocenic sea flysch are not met in the islands of S.Aegean. The writer claims that during this period ores of gypsum and lignite were formed in Kaprathos. Furthermore, in Crete, the flysch contains ophiolithic rocks, which partialy were submarine streamed. Finally because of subsequent weathering prehnite veins were formed.
    • Στην μελέτη υποστηρίζεται ότι ο φλύσχης στην Κρήτη απετέθη εν μέρει σε γεωσύγκλινα, μέσα στα οποία κυκλοφορούν θαλάσσια ρεύματα τα οποία περιέχουν αιωρούμενα στερεά υλικά. Ολιγοκαινικός και μειοκαινικός θαλάσσιος φλύσχης δεν συναντάται στα νησιά του Ν.Αιγαίου. Κατά τον συγγραφέα, τα κοιτάσματα γύψου και λιγνίτου σχηματίστηκαν εκείνα τα χρόνια στην Κάρπαθο. Επιπλέον, στην Κρήτη ο φλύσχης περικλείει οφιολιθικά πετρώματα, τα οποία εν μέρει ξεχύθηκαν υποθαλάσσια. Κατόπιν μεταγενέστερων αποσαθρώσεων σχηματίστηκαν φλέβες πρενίτη.