ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15ην ΚΑΙ 22ην ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣΩΝ ΛΑΣΠΟΒΡΟΧΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ABOUT MUDDY WATER PRECIPITATED IN THE 15th AND 22nd OF MARCH 1962 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Τάταρης Αθανάσιος
  5. 1963
  6. 300-308
    • In the present study the great haziness of the atmosphere caused by suspended dust in the air is examined as well the mud-rains that took place during the period from the 15th to 22nd of March of 1962.
    • Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η μεγάλη θόλωση της ατμόσφαιρας από αιωρούμενη σκόνη καθώς και οι λασποβροχές που σημειώθηκαν στο διάστημα από 15 εως 22 Μαρτίου 1962.