ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

CONCISE CHRONICLE OF EGYPT'S INSTITUTE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αυγερινός Χ.Δ
  5. 1963
  6. 277-289
    • Presentation of the archives of Egypt's Institute which was founded in 1798 with a Decree of General Napoleon Vonaparte, which was issued in Cairo. The Institute according to the Decree owed to occupy itself with the progress and dissemination in Egypt of the sciences as well with the publication of results which would arose from the researches of the exact sciences, industrial conditions and Egypt's history.
    • Παρουσιάζεται το έργο του Ινστιτούτου της Αιγύπτου, το οποίο ιδρύθηκε το 1798 με Διάταγμα του στρατηγού Ναπολέοντος Βοναπάρτη, το οποίο εκδόθηκε στο Κάϊρο. Το Ινστιτούτο, σύμφωνα με το Διάταγμα, όφειλε να ασχοληθεί με την πρόοδο και την διάδοση στην Αίγυπτο των επιστημών καθώς και με την δημοσίευση των πορισμάτων τα οποία θα προέκυπταν απ'τις έρευνες των θετικών επιστημών, των βιομηχανικών συνθηκών και της ιστορίας της Αιγύπτου.