ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1963
  6. 219-219
    • The Academician Mr.Kalitsounakis introduced the book of Mr.Zalokostas with the title "Socrates, the prophet of antiquity". The book comprises a biography of Socrates, which depicts the adventures and the life in the 5th b.C. century, that is the classic century, which had been one of the most important centuries in the history of mankind.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Καλιτσουνάκης παρουσίασε το βιβλίο του κ.Ζαλοκώστα με τον τίτλο "Σωκράτης, ο προφήτης της αρχαιότητος". Το βιβλίο αποτελεί βιογραφία του Σωκράτη, η οποία εικονίζει τις περιπέτειες και την ζωή στον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλ. του κλασσικού αιώνα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους αιώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας.