ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΓΥΨΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ABOUT THE OCCURENCE OF GYPSUM INTO THE CRYSTAL-SHALY BEDS OF PELOPONNESE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1963
  6. 207-215
    • Geological study according to which are examined the beds and the tectonic structure of the area of Trikala, Kelefina and Krokeon-Laion. In particular, the interest is focused on the presence of gypsum in the area of crystal-shaly schists.
    • Γεωλογική μελέτη κατά την οποία εξετάζονται τα στρώματα και η τεκτονική δομή της περιοχής των Τρικάλων, Κελεφίνας και Κροκέων-Λαϊου. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσία γύψου στην περιοχή των κρυσταλλοσχιστώδων σχιστολίθων.