ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ

EXPERIMENTAL RESEARCHES ABOUT THE RESIN OF CANNABIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μοίρας Κ | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1963
  6. 105-117
    • A new method is presented which is actually the improvement of a previous one and is useful for the chemical and pharmacological research as regards the drastic ingredients contained in the extract of the natural cannabis as well the ingredients received by its burning.
    • Παρουσιάζεται μέθοδος, η οποία στην ουσία αποτελεί βελτίωση προηγούμενης και εξυπηρετεί την χημική και φαρμακολογική έρευνα όσον αφορά τα δραστικά συστατικά τα οποία περιέχονται στο εκχύλισμα της φυσικής κάνναβης καθώς και τα συστατικά τα οποία λαμβάνονται με την καύση αυτής.