Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "EMBARGO" ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΕΘΝΑΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

THE SIGNIFICANCE OF THE TERM "EMBARGO" IN THE INTERNATIONAL CONVENTIONS ABOUT DRUGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1963
  6. 66-68
    • The announcement regards one of the most important international conventions; the Convention of 1925, whose purpose is to confine the smuggling of drugs as well to protect nations from drug-addiction. In this conversion is reported the term "Embargo" and its attribution is analyzed through the present study.
    • Η ανακοίνωση αφορά μια από τις σπουδαιότερες διεθνείς συμβάσεις, την σύμβαση του 1923, της οποίας σκοπός είναι να περιορίσει το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών και να προφυλάξει τους λαούς από την τοξικομανία. Στην συγκεκριμένη σύμβαση αναφέρεται ο όρος "Εmbargo" και αναλύεται η απόδοσή του, με την παρούσα μελέτη.