ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ ΣΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ON THE CONVERGENCE OF SERIES RELATED TO PRINCIPAL MODES OF NONLINEAR SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1963
  6. 33-39
    • The object of the present paper is to present in brief the issue of solving the problem of motion of one vehicle forced by Newton's drawing centre and by one general forcing power. The study is based on the "Abel's test" of convergence.
    • Πρόκειται για εργασία στην οποία εκτίθεται εν συντομία το ζήτημα της λύσης του προβλήματος της κίνησης οχήματος υπό την επίδραση Νευτωνίου ελκτικού κέντρου και μιας γενικής ωστικής δύναμης.