ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ

CONTRIBUTION TO THE LEARNING OF PLIOCENE IN CEPHALLINIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδου-Δικαιούλια Ευφροσύνη
  5. 1963
  6. 25-33
    • The study is referred to the pliocenic formations of Cephallinia island. The island's Neogene shows great development and distribution mainly at the penisnula of Paliki. Furthermore, neogenic formations are met in abundance at the southern part of the island and mainly along the cape of Landigos. Because of the exceptional significance that the whole issue presents, the in question beds are studied with the purpose to define their geological age as well to confine the limits of the Neogene's distribution.
    • Η μελέτη αφορά τους πλειοκαινικούς σχηματισμούς της Κεφαλληνίας. Το Νεογενές του νησιού παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη και εξάπλωση κυρίως στην χερσόνησο της Παλικής. Επίσης, νεογενείς σχηματισμοί συναντώνται εν αφθονία στο νότιο τμήμα του νησιού και κυρίως κατά μήκος του ακρωτηρίου Λαρδιγός. Λόγω της εξαιρετικής σημασίας που παρουσιάζει το όλο θέμα, μελετώνται τα εν λόγω στρώματα με σκοπό να προσδιοριστεί η γεωλογική ηλικία τους καθώς και να καθοριστούν τα όρια εξάπλωσης του Νεογενούς.