ΝΕΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΝΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ (1774-1821)

NEW INFORMATION FOR THE HEGEMONY IN MANI (1774-1821) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1963
  6. 7-18
    • The study concerns the period of 1774-1821 and its subject is the decision of Turkey to detach Mani from the district of Moria granting it with the privilege of self-government that is to be gonerned by a local governor, who was named Maniatbeis and was elected by the elders and the commanders of the land and he had as an obligation to pay a small luxury tax toTurkey.
    • Η μελέτη αφορά την περίοδο 1774-1821 και αντικείμενό της αποτελεί η απόφαση της Τουρκίας να αποσπάσει την Μάνη από την επαρχία του Μοριά στην οποία και παραχωρήθηκε το προνόμιο της αυτοδιοίκησης, δηλαδή να διοικείται από ντόπιο ηγεμόνα, τον Μανιάτμπεη, ο οποίος εκλεγόταν από τους προκρίτους και τους καπεταναίους του τόπου και είχε ως υποχρέωση να πληρώνει μικρό φόρο υποτέλειας στην Πύλη.