ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

YEARBOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1963
  6. α-κζ
    • Yearbook of the Academy of Athens where are recorded : the presiding committee, the boards of the classes, Academy's members and the committees.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών, όπου αναγράφονται : το προεδρείο, τα προεδρεία των τάξεων, τα μέλη της Ακαδημίας και οι επιτροπές.