Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

THE ACADEMIC RIGHTS ACCORDING TO THE CONSTITUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 342-355
    • The present lecture is referred to the Provision of the Constitution , Article 16, 1975 and particularly to its first paragraph, according to which : "Art, science, research and teaching are free, moreover their development and furtherance constitutes State's rensponsibility. The academic freedom and teaching's freedom don't release from the duty of compliance to the Consitution. The lecture has focused on these two parts of the aforementioned Provision and concluded that academic teachers have to calculate, for each instance, the academic freedom and the respect to the Republic.
    • Ομιλία με θέμα την Ακαδημαϊκή Ελευθερία κατά το Σύνταγμα. Αντικείμενο της ομιλίας αυτής αποτελεί η διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος του 1975, στην παράγραφο 1, κατά την οποία : "Η τέχνη, η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και προαγωγή αυτών αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η Ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλάσσουν από του καθήκοντος υπακοής στο Σύνταγμα". Η ομιλία περιπλέκεται σε αυτά τα δύο τμήματα της άνω διάταξης, συμπεραίνοντας ότι οι Ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι έχουν να σταθμίσουν σε κάθε περίπτωση την ακαδημαϊκή ελευθερία και τον σεβασμό προς την Δημοκρατία.