ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΜΗ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN JOHN CHARAMIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ | Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 234-242
    • Curriculum vitae and scientific activity of the Academician John Charamis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του Ακαδημαϊκού Ιωάννη Χαραμή.