Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

DEMETRIUS YPSILANTIS AND THE UNITY IN WAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 149-164
    • According to the lecture, Demetrius Ypsilantis symbolizes the refusal to dissension and the personal sacrifice on behalf of the general good. Moreover, there are cited texts and reports from the Third National Convention of Greeks, of 1826. Generally, is being outlined this charismatic personality and his contribution to the war for the liberation of Greek State.
    • Ομιλία με θέμα τον Δημήτριο Υψηλάντη και την ενότητα στον αγώνα, κατά των Τούρκων. Σύμφωνα με την εμφανιζόμενη άποψη ο Δημ.Υψηλάντης συμβολίζει την άρνηση τη διχόνοιας, την θυσία του προσωπικού για χάρη του γενικού. Παρατίθενται στην ομιλία κείμενα και αναφορές του προς την Γ' Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, το 1826. Γενικά γίνεται σκιαγράφηση αυτής της χαρισματικής προσωπικότητας και του ρόλου του στον Αγώνα για την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους.