ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΛΟΥΚΑ ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN LOUKAS MOUSOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Στασινόπουλος Μ | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1978
  6. 45-49
    • Curriculum vitae and scientific activities of the newly elected Academician Mr.Loukas Mousoulos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Λουκά Μούσουλου.