ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH OF THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 5-11
    • The assumption of duties by the new President of the Academy of Athens and outline of policy for the year 1979.
    • Ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου και προγραμματικές δηλώσεις.