ΧΑΛΚΟΤΥΠΟΙΣ ΣΕΛΙΣΙΝ.. ΤΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

COPPER-TYPE PAGES .. THE FIVE HUNDRED YEARS OF GREEK BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1979
  6. 614-644
    • The present study took place on the occasion of the completion of 500 years since the publication of the first greek book : "The abridgement of the eight parts of speech and their others essentials", whose author was Constantine Lascaris of Byzantium. Particularly, it is referred to the renovation of the greek studies through typography and its influence on the progress and ennoblement of humanity. Furthermore is mentioned the role of the greek culture and its contribution to the global heritage. Finally, it is underlined the role of typography as a factor to the international communication.
    • Η μελέτη αυτή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 500 ετών από την έκδοση του πρώτου ελληνικού βιβλίου :"Επιτομής των οκτώ του λόγου μερών και άλλων τινών αναγκαίων" του οποίου η συγγραφή ανήκει στον Κων/νο Λάσκαρη του Βυζαντίου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακαίνιση των ελληνικών σπουδών μέσω της τυπογραφίας και στην επίδρασή της στην πρόοδο και στον εξευγενισμό της ανθρωπότητας. Σημειώνεται ο ρόλος της ελληνικής παιδείας και η συμβολή της στην παγκόσμια κληρονομιά. Τέλος υπογραμμίζεται ο ρόλος της τυπογραφίας ως οργάνου διεθνούς επικοινωνίας.