ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

GEOCHEMISTRY OF BOTTOM SEDIMENTS FROM THE KALLONI GULF (LESVOS ISLAND, GREECE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κελεπερτζής Α Ε
  5. 1978
  6. 602-613
    • Analysis of mineralogy and chemistry of bottom sediments in Kalloni Gulf, Lesvos island, had shown : a) Sediment texture is related to water depth, b) Concentrations of major elements are related to clay, organic C, CaCO3, quartz and feldspars of sediments, c) Concentrations of trace elements are related to clay since the detrital fraction contribution to bulk sediment is always greater than the non-detrital fraction contribution, d) Anomalous Cr and Ni concentrations in the sediments are related to the presence of ultrabasic rocks with Cr deposit at the area near Vasilika.
    • Μελετάται η σύσταση και η γεωχημεία ιζημάτων από τον πυθμένα της θάλασσας του κόλπου της Καλλονής στη νήσο Λέσβο. Τα συμπεράσματα της μελέτης αναφέρονται στη σύσταση των ιζημάτων στην υφή τους που σχετίζεται με το βάθος του νερού, στις περιεκτικότητες (%) των διαφόρων οξειδίων στα ιζήματα, στην κατανομή των διαφόρων οξειδίων στα ιζήματα που εξαρτάται από τα αργιλικά ορυκτά και τέλος στις μη ομαλές τιμές χρωμίου και νικελίου στα ιζήματα που σχετίζονται με την παρουσία υπερβασικών πετρωμάτων.