ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1973

STUDY OF THE INNER CORONA DURING THE SOLAR ECLIPSE OF JUNE 30,1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μακρής Κ Ι | Ζαχαριάδης Θ Γ
  5. 1978
  6. 585-601
    • It is being studied the ellipticity of the inner solar corona during the eclipse of June 30, 1973. Moreover are being studied the variations at corona's structure from 36 photogrpahs, which were taken from the observers of the Institute of Astrophysics of Paris during the interval of 1hr and 12 min. The reception was achieved through a photographic chamber which was positioned in an aeroplane, model Concorde 001, which stayed 1hr and 12 min into the shadow of moon, and took the 36 photos of the inner solar corona in the white light.
    • Μελετώνται η ελλειπτικότητα του εσωτερικού ηλιακού στέμματος, κατά την έκλειψη της 30ης Ιουνίου 1973, καθώς και οι μεταβολές της δομής του στέμματος, από 36 φωτογραφίες, οι οποίες ελήφθησαν από τους παρατηρητές του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Παρισιού, κατά το διάστημα 1 ώρας και 12 λεπτών. Η λήψη έγινε μέσω φωτογραφικού θαλάμου τοποθετημένου μέσα σε αεροσκάφος τύπου Concorde 001, το οποίο παρέμεινε 1h12min μέσα στην σκιά της σελήνης και έλαβε τις 36 φωτογραφίες του εσωτερικού ηλιακού στέμματος στο λευκό φως (ηλεκτρονικό στέμμα).