ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΗΛΙΟΥ-ΚΑΙΡΟΥ

ON THE REALITY OF A POSSIBLE SUN-WEATHER CORRELATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τριτάκης Β | Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1978
  6. 574-584
    • The study concerns new methods that will contribute to the correlation between the solar activity and the variation of the average rainfall at the two zones of Northern Hemisphere (50o-60oB and 60o-70o B). From the existing rain-measuring observations derives that the 10% of the total variability of the annual rates of rainfall at the zone 50o-60oB is explained from the ranges of the solar activity. This eleven-year-old sign at the zone of 50o-60oB is too clear at the sample of 184 stations that were used by Americans researchers as well as at the sample of 60 stations that were used by Greek researchers. In conlcusion, the correlations between the average rainfall at the zone 50o-60oB and the solar activity remain important after exhaustive statistical controls at different samples of stations.
    • Μελετώνται με τη βοήθεια νέων μεθόδων διάφορες συσχετίσεις μεταξύ ηλιακής δραστηριότητας και της μεταβολής της μέσης βροχόπτωσης σε δύο ζώνες του βορ.ημισφαιρίου (50ο-60οΒ και 60ο-70οΒ). Από τις υπάρχουσες βροχομετρικές παρατηρήσεις προκύπτει ότι το 10% περίπου της ολικής μεταβλητότητας των ετήσιων τιμών της βροχόπτωσης στην ζώνη 50ο-60οΒ ερμηνεύεται απ'τις διακυμάνσεις της ηλιακής δραστηριότητας. Το ενδεκαετές αυτό σήμα στην ζώνη των 50ο-60οΒ είναι αρκετά ευκρινές τόσο στο δείγμα των 184 σταθμών που χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανούς ερευνητές, ακόμη δε πιο ευκρινές στο δείγμα 60 σταθμών που χρησιμοποιήθηκε από Έλληνα ερευνητή. Συμπερασματικά, οι συσχετίσεις μεταξύ της μέσης ζωνικής βροχόπτωσης στην ζώνη 50ο-60οΒ και της ηλιακής δραστηριότητας παραμένουν σημαντικές μετά από διεξοδικούς στατιστικούς ελέγχους και σε διαφορετικά δείγματα σταθμών.