1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Jung Dieter | Δάβη Ελευθερία
  5. 1978
  6. 537-553
    • The pesent paper is referred to the geological structure of the area of Mt Pelion. The study is allocated to : a) Determination of the existing stratigraphic unities of the area, b) The separation of crystalslate of Pelion to horizons (landscapes), c) The study of stratigraphic position of the glafkophanitic rocks, d) Aspects that concern the geological position of the unities : Neochori and Plesidion-Alikopetra-Leochorion, e) Examination through microscope of the glafkophanitic rocks and f) Classification of petrogenesis.
    • Μελετάται η γεωλογική κατασκευή της περιοχής του Πηλίου. Τα επιμέρους μέρη αυτής της μελέτης είναι : α) καθορίζονται οι υπάρχουσες στρωματογραφικές ενότητες της περιοχής, β) γίνεται διάκριση του κρυσταλλοσχιστώδους του Πηλίου σε ορίζοντες, γ) μελετάται η στρωματογραφική θέση των γλαυκοφανιτικών πετρωμάτων, δ) εκφράζονται απόψεις σχετικά με την γεωολογική θέση των ενοτήτων : Νεοχωρίου και Πλεσιδίου-Αλικοπέτρας-Λεχωνίων, ε) εξετάζονται μικροσκοπικά τα γλαυκοφανιτικά πετρώματα και στ) γίνεται ταξινόμηση της πετρογένεσης.