ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

UNDERSTANDING THE ORIGIN OF THE RESPONSES OF PLANTS TO WATER STRESS BY MEANS OF AN EQUILIBRIUM MODEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καραμάνος Α Ι
  5. 1978
  6. 308-341
    • The essay is referred to the understanding of the way that plants respond to drought with the help of a mathematic model in a state of equilibrium. This model contains parameters of the physic-chemiclas properties of cellulars which take into consideration various mechanisms of adjustment that plants develop under conditions of watery distress. Moreover, there are presented the results that came up through experiments which took place at the experimental field of the University of Reading during the period 1974-1975.
    • Η εργασία αυτή αναφέρεται στην κατανόηση των τρόπων αντίδρασης των φυτών στην ξηρασία, με την βοήθεια ενός μαθηματικού προτύπου, στην κατάσταση ισορροπίας. Το μαθηματικό πρότυπο περιλαμβάνει παραμέτρους φυσικοχημικών ιδιοτήτων των κυττάρων που λαμβάνουν υπόψη διαφόρους μηχανισμούς προσαρμογής που αναπτύσσουν τα φυτά υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Με το μαθηματικό αυτό πρότυπο έγινε ανάλυση των υδατικών σχέσεων μιας καλλιέργειας κυάμων. Παρουσιάζονται συμπεράσματα, τα οποία προέρχονται από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στον πειραματικό αγρό του Παν/μίου του Reading κατά την χρονική περίοδο 1974-1975.