Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ"

THE AUTHOR OF THE "GREEK PREFECTURE" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαντούβαλου Μαρία
  5. 1978
  6. 248-253
    • In this paper are cited arguments for the supporting of the allegation that the author of the "Greek Prefecture" is Ad.Korais. For the upper are being analysed the title and the content of the Greek Prefecture. According to the prompted analysis is impered that there is an indentification of the ideas of Prefecture with these that are described in Korais' work. The indentification is too easy and assists the definition of Korai political ideas.
    • Στην εργασία αυτή παρατίθενται επιχειρήματα για την υποστήριξη του ισχυρισμού ότι δημιουργός του έργου "Ελληνική Νομαρχία" είναι ο Αδαμάντιος Κοραής. Για την τεκμηρίωση της άποψης αυτής αναλύεται ο τίτλος και το περιεχόμενο της "Ελληνικής Νομαρχίας". Σύμφωνα με την επιχειρούμενη ανάλυση η ταύτιση των ιδεών της Νομαρχίας με αυτές που αναγράφονται στα έργα του Κοραή είναι ευχερέστατη και υποβοηθά, στα όρια των Κοραϊκών μελετών, την διασαφήνηση των πολιτικών απόψεων του Κοραή.