Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

THE PLAGUE OF ATHENS AND ITS DESCRIPTION BY THUCYDIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1978
  6. 225-247
    • This paper is referred to the plague of Athens as it is described by Thucydides, who got ill himself and observed others who were ill too. The description formed a matter for discussions because of the interest expressed by doctors, historians and philosophers. For many scientists the disease that is being described by Thucydides is propably the meningitis, or the eruptive typhus, or the scarlet fever, or finally the malignant malaria. However, the exaggerations that are cited in the description obstruct the classification of the plague to specific epidemic disease. According to Thucydides the disease has godsent origination and each human science is incapable of stopping its fatal course, which is the punishment and the rout of Athenians Democrates.
    • Η εργασία αυτή αναφέρεται στον λοιμό των Αθηνών, βάσει περιγραφής του Θουκυδίδη, ο οποίος και νόσησε και παρατήρησε και άλλους που είχαν προσβληθεί από τη νόσο. Η περιγραφή του αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων γιατί άπτεται του ενδιαφέροντος όχι μόνο των ιατρών αλλά και των ιστορικών και των φιλοσόφων. Για πολλούς επιστήμονες η νόσος που περιγράφει ο Θουκυδίδης είναι η μηνιγγίτιδα, ο εξανθηματικός τύφος, η οστρακιά και η κακοήθης ελονοσία. Όμως οι υπερβολές που παρατίθενται στην περιγραφή δυσχεραίνουν την ένταξη του λοιμού σε συγκεκριμένη επιδημική νόσο. Κατά τον Θουκυδίδη η νόσος έχει θεόπεμπτη προέλευση και κάθε ανθρώπινη επιστήμη αδυνατεί να ανακόψει την μοιραία πορεία της, η οποία είναι η τιμωρία και κατατρόπωση των Αθηναίων Δημοκρατικών.