ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ VZ CMI ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1974-1975

PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS ON THE FLARE STAR VZ CMI IN 1974-1975 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Σταυρίδης Δ. | Κονταδάκης Μ | Καρεκλίδης Γ.
  5. 1978
  6. 169-177
    • The photoelectric observations on the flare star VZ CMi were carried out through a telescope reflector type Cassegrain in combination with the photoelectric photometer type Johnson. The measurements took place in colour B of the international photometric system and lasted 18,93 hrs where were observed 6 flares of this star.
    • Μελετώνται οι φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστέρα εκλάμψεων VZ Cmi κατά τα έτη 1974-1975, που πραγματοποιήθηκαν μέσω κατοπτρικού τηλεσκοπίου τύπου Cassegrain σε συνδυασμό με το φωτοηλεκτρικό φωτόμετρο τύπου Johnson. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στο χρώμα Β του διεθνούς φωτομετρικού συστήματος. Η συνολική διάρκεια της μέτρησης της λαμπρότητας του υπό μελέτη αστέρα κατά τη μελετώμενη σειρά παρατηρήσεων ανέρχεται σε 18,93 ώρες στην διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκαν 6 εκλάμψεις.