ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ UV CET ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1974-1975

PHOELECTRIC OBSERVATIONS ON THE FLARE STAR UV CET IN 1974-1975 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Κονταδάκης Μ | Καρεκλίδης Γ. | Σταυρίδης Δ. | Τσιούμης Α
  5. 1978
  6. 148-168
    • The photoelectric observations on the flare star UV Cet were carried out through a telescope reflector type Cassegrain at the Observatory of Stephanion of Corinthia, in combination with a photoelectric photometer type Johnson. The total duration of the measurements on the flare star were 41 hours and were observed 23 flares.
    • Μελετώνται οι φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστέρος εκλάμψεων UV Cet κατά τα έτη 1974-1975, που πραγματοποιήθηκαν μέσω κατοπτρικού τηλεσκοπίου τύπου Cassegrain, στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου της Κορινθίας, σε συνδυασμό με το φωτοηλεκτρικό φωτόμετρο τύπου Johnson, η δε συνολική διάρκεια της μέτρησης της λαμπρότητας του υπό μελέτη αστέρα κατά τη μελετώμενη σειρά παρατηρήσεων ανέρχεται σε 41 ώρες, στην διάρκεια των οποίων παρατηρήθηκαν 23 εκλάμψεις.