ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ

NEW METHOD ENRICHMENT OF SALMONELLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992)
  5. 1978
  6. 141-147
    • The study is referred to new types of salmonelles which are spreaded from country to country through the trading of foods, like the frozen. These salmonelles are often accompanied by competitive saprophytic bacteriums, which are multitulinous but harmless. Because of the reason that the immediate examination of samples of foods often turns out negative are inserted liquid enriched ingredients, which are nutritious soups for the bacteriums and also don't suspend the growth of salmonelles. For the aim of the study were used soups with crescent like natrium and soups with foursulphureous natrium. Finally, a comparison of this method to others proved that it is much better.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε νέους ορότυπους σαλμονελλών οι οποίες μεταφέρονται από χώρα σε χώρα μέσω της εμπορίας τροφίμων, όπως τα κατεψυγμένα προϊόντα. Οι σαλμονέλλες αυτές συνοδεύονται σχεδόν πάντα στα τρόφιμα από ανταγωνιστικά σαπροφυτικά μικρόβια, τα οποία είναι πολυπληθέστερα αλλά ακίνδυνα. Επειδή η απευθείας εξέταση δειγμάτων των τροφίμων αποβαίνει συχνά αρνητική και προς αποφυγήν αυτού του αποτελέσματος εισάγονται υγρά εμπλουτιστικά υλικά, τα οποία είναι θρεπτικοί ζωμοί για τα μικρόβια και δεν αναστέλλουν την ανάπτυξη των σαλμονέλλων. Για την εξέταση δειγμάτων, για τους σκοπούς της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν υλικά όπως ο ζωμός μετά σεληνιωδούς νατρίου και ο ζωμός μετά τετραθειονικού νατρίου. Από τη σύγκριση της μεθόδου με άλλες κλασσικές μεθόδους αποδείχθηκε ότι είναι πολύ καλύτερη.