ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ

NEW EVALUATION OF THE DIALOGUE BETWEEN THRASIMACHOS AND SOCRATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1978
  6. 117-140
    • This study is referred to the dialogue between Socrates and Thrasimachos, which is included in the first book of Plato's Republic. The main issue of the dialogue is the exploration of the concept of justice, upon which the debaters touch the matters of social and political life. Moreover, is being outlined the personality of Thrasimachos based on his views as they are cited by Plato. In conclusion is resulted that Socrates and Thrasimachos are not in juxtaposition but on the contrary complement of one another.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο διάλογο του Σωκράτη και του Θρασύμαχου στο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα. Βασικό θέμα του διαλόγου είναι η διερεύνηση της έννοιας της δικαιοσύνης, όπου οι συζητητές θίγουν προβλήματα της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Στην μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια για τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Θρασύμαχου, βάσει των θέσεων του, όπως παρουσιάζονται από τον Πλάτωνα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Σωκράτης και ο Θρασύμαχος, στον μεταξύ τους διάλογο, δεν είναι σε αντιπαράθεση αλλά αντιθέτως αλληλοσυμπληρώνονται.