ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ EV LAC ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV LAC IN 1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Κονταδάκης Μ | Καρεκλίδης Γ. | Τσιούμης Α
  5. 1978
  6. 98-116
    • Continuous photoelectric monitoring in the B color of the international U,B,V system of the flare star EV Lac has been carried out at the Stephanion Observatory during the year 1974 using the 30-inch Cassegrain reflector of the Department of Geodetic Astronomy, University of Thessaloniki. During the 74,55 hours of monitoring time twenty three flares have been observed. The characteristics of these flares as well as the monitoring intervals in (UT) are given.
    • Μελετώνται φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστέρος εκλάμψεων EV Lac κατά το έτος 1974. Οι φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια συστηματικών ερευνών κατά το έτος 1974 στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας. Η συνολική διάρκεια της μέτρησης της λαμπρότητας του αστέρα EV Lac ανέρχεται σε 74,55 ώρες και στο χρονικό αυτό διάστημα παρατηρήθηκαν 23 εκλάμψεις του αστέρα EV Lac.