Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

ON THE VARIATION OF THE DIRECT SOLAR RADIATION DURING THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF APRIL 29,1976 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Stathopoulos-Tsogas M. | Δεληγιάννης, Ιωάννης (1920-1999) | Σταθοπούλου-Τσόγκα Μ | Παπαθανάσογλου Δ
  5. 1978
  6. 89-87
    • For the holding of this study were carried out two missions to Santorini and Kos island, where had passed the central line of the solar eclipse. This work is based on observations that took place in Santorini, where eclipse's size was 0,94. Propable cause of the phenomenon of the light's reducement, after the eclipse, was the variation of the composition of the upper atmosphere, that started to happen after the half of the eclipse.
    • Μελετάται η μεταβολή (ελάττωση) της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας κατά την δακτυλοειδή έκλειψη του Ηλίου στις 29/4/1976. Για την διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποίηθηκαν δύο αποστολές, μία στην Σαντορίνη και μία στην Κω, σημεία από τα οποία περνούσε η κεντρική γραμμή της δακτυλοειδούς έκλειψης του Ήλιου. Η εργασία αυτή στηρίζεται σε παρατηρήσεις που έγιναν στην Σαντορίνη όπου το μέγεθος της έκλειψης ήταν 0,94. Σαν πιθανή αιτία του φαινομένου της ελάττωσης του φωτός μετά την έκλειψη είναι η μεταβολή της σύνθεσης της ανώτερης ατμόσφαιρας που συμβαίνει κατά την έκλειψη και η οποία αρχίζει να εκδηλώνεται μετά την μέση της έκλειψης.