Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

THE ATMOSPHERIC ABSORPTION AT THE ASTRONOMICAL STATION OF KRIONERION AND THE ASTRONOMICAL STATION OF PENDELI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ροβίθης Πέτρος
  5. 1978
  6. 72-78
    • In this paper are studied the first results that are referred to the atmospheric absorption at the astronomical stations of Krioneri and Pendeli. From the observations came up that the proportion of the nights, which were proper for photometric observations, towards to these that were proper by meteorological view, were for the station of Krioneri 86% and for that of Pendeli 79%.
    • Μελετώνται τα πρώτα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική απορρόφηση στους αστρονομικούς σταθμούς του Κρυονερίου και της Πεντέλης. Από τις παρατηρήσεις προέκυψε ότι το ποσοστό των νυκτών, οι οποίες είναι κατάλληλες για φωτομετρική παρατήρηση, ως προς το πλήθος αυτών που είναι κατάλληλες από μετεωρολογικής απόψεως για την πραγματοποίηση παρατήρησης, είναι μεν του σταθμού του Κρυονερίου 86% για δε της Πεντέλης 79%.