1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αλιβιζάτος Σπύρος
  5. 1978
  6. 47-56
    • The present study is based on experimental researches whose object was the contribution of factors such as the passage to the old age, the nutrition, diabetes etc, to the appearance of arteriosclerosis. From the experiments came up that cholesterol induces the increasement of the breadth of the dynamic energy and the hyperpolarization of the cellular membrane. That is as the content of choresterol increases in membrane, its structure and resistance transforms and positive ions of natrium and calcium are assumed and detained by the cellular. The upper contribute to the hardening of membrane and the generation of arteriosclerosis.
    • Μελέτη, η οποία βασίζεται σε πειραματικές έρευνες με αντικείμενο τη συμβολή παραγόντων, όπως το πέρασμα της ηλικίας, η διατροφή, ο διαβήτης, ο υπερθυροειδισμός, οι αρτηριακοί τραυματισμοί και η αύξηση της χοληστερόλης, στην εκδήλωση της αρτηριοσκλήρωσης. Βάσει των πειραμάτων ευρέθει ότι η χοληστερόλη προκαλεί αύξηση του εύρους της δυναμικής ενέργειας και υπερπόλωσης της κυτταρικής μεμβράνης. Δηλ. με την αύξηση της περιεκτικότητας της μεμβράνης σε χοληστερόλη, η δομή και η αντίσταση της μεταβάλλεται ριζικά και θετικά ιόντα νατρίου και ασβεστίου προσλαμβάνονται και κατακρατούνται από το κύτταρο, με αποτέλεσμα την σκλήρυνση της μεμβράνης, και την πρόκληση την αρτηριοσκλήρωσης.