ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1978

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1978
  6. 5-43
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1978.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1978.