ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΘΕΙΟΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ABOUT THE MICROCHEMICAL DISTINCTION OF MULTI-SOLFATARIC ACIDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Δανόπουλος Αντ.Α
  5. 1952
  6. 340-359
    • The analysis concerns the multi-solfataric acids and the complex salts of the copper. Finally, the methods for their production are analyzed and the experimental part of this paper, is presented.
    • Γίνεται ανάλυση των πολυθειονικών οξέων και των συμπλόκων αλάτων του τετραπυριδινόχαλκου μετά των οξέων αυτών και αναλύονται οι μέθοδοι παρασκευής τους και γενικότερα το πειραματικό μέρος της διεργασίας αυτής.